Hierbij gaat het over het ontwikkelen van Compassionele vaardigheden. Voor onszelf en voor anderen. 

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) bouwt voort op de Mindfulness training.

Onder compassie of mededogen verstaan we het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden – zowel van onszelf als dat van anderen. Het gaat gepaard met de wens en de motivatie deze pijn en dit lijden te verlichten. Het heeft een ontvankelijke kant: oog in oog staan met het leed dat er nu eenmaal is, met de moed om ons hart daarvoor te openen en het geduld om dit te verdragen.
Daarnaast heeft het een actieve kant: de verantwoordelijkheid nemen om het leed waar mogelijk te verzachten, langs de minst schadelijke en meest heilzame weg.

Compassie is geen luxe behoefte maar veel meer een basisvoorwaarde voor ons leven en overleven, daarover zijn we het wel eens.

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie. Veel mensen met langdurige of terugkerende psychische problemen, van welke aard dan ook, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Zij kunnen somber angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren. Zij kunnen vluchten in isolement of zich storten in bezigheden of relaties die hen niet echt voldoening geven. Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid , acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

In een prestatiegerichte, competitieve maatschappij gunnen we ons al gauw geen tijd voor zelfcompassie en wordt het als zwakte gezien. Het gaat echter bij (zelf)compassie –anders dan bij zelfmedelijden!- om een ruimharige, belangeloze houding ten opzichte van lijden, vanuit een besef van medemenselijkheid. Zelfcompassie en compassie voor anderen zijn elkaar verstekende kwaliteiten. Inmiddels wordt dat in toenemende mate ondersteund door empirisch onderzoek.

Het menselijk brein bestaat uit ouderen en nieuwere lagen , die corresponderen met fasen in de evolutiegeschiedenis die veel ouder zijn dan het menselijk bestaan (Maclean, 1990; Hanson, 2009; Appelo, 2011). Hoe complexer de samenlevingsvormen worden, hoe hoger de eisen die gesteld worden aan onderlinge communicatie en het vermogen elkaar aan te voelen en te begrijpen.

Bij compassietraining is het onvermijdelijk dat men oog in oog komt te staan met pijnlijke bewustzijnsinhoud. Dan is het enorm helpend om te kunnen terugvallen op reeds verworven mindfulnessvaardigheden.

Het is aannemelijk dat het vermogen om zorg te geven en te ontvangen ongunstig beïnvloed wordt door een geschiedenis van onveilige hechting. Oefeningen worden hier dus stapsgewijs en deskundig begeleid zodat het zorgsysteem geleidelijk aan krachtig genoeg wordt om het gevaarsysteem ( angst en wanhoop) te kalmeren.

John Kabat-Zinn, de grondlegger van de Mindfulness, noemt het een radicale daad van liefde, wanneer men in het bewustzijn kan toelaten wat er maar is, ook al is dat niet aangenaam!

Voor wie?

De training is bedoeld voor hen die eerder al aan een Mindfulness training hebben deelgenomen. De compassietraining bouwt daarop voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat Mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar die moeite hebben deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijk houding daarbij te ontwikkelen. Deelnemers worden uitgenodigd tot het thuis dagelijks 3 kwartier formeel oefenen in compassie, maar er wordt (natuurlijk) geen druk op gelegd dat bepaalde oefeningen in een bepaalde week persé gedaan moeten worden. Er wordt dan ook gesproken over oefensuggesties in plaats van over huiswerk.

Praktische informatie over de training:

De training is onder meer gebaseerd op het werk van Paul Gilbert (‘The Compassionate Mind”) Cristopher Germer ( The Mindful Path to Self-Compassion) en Kristin Neff (Zelfcompassie). De voornaamste leermeesters zijn de eigen ervaring en de uitwisseling in de groep.

De syllabus (map) is zo opgezet dat deze synchroon loopt met de cursus MBSR en bestaat uit acht bijeenkomsten van 2,5 uur. De groepsgrootte is ongeveer 8 personen. Voorafgaande aan de training hebben we een aanmeldgesprek of een telefonisch onderhoud omdat ik u al ken van de Mindfulness trainingen. De kosten zijn dezelfde als bij de Mindfulness training. Zie hierboven.

Nodig voor de training:

De aanschaf van onderstaand boek.

• Erik van den Brink & Frits Koster, Compassievol leven – van mindfulness tot heartfulness. Boom 2012.
Theoretische achtergrond en praktische handleiding die de lezer stapsgewijs door de compassietraining voert. Inclusief een audio-cd met compassie-oefeningen.

Wanneer?

De exacte data voor deze training zijn bekend. Op het tabblad ‘trainingsdata’ staan de data. U kunt u zich opgeven hiervoor middels het aanmeldformulier.

De training wordt gegeven op de volgende locatie; Bogaardslaan 14b, 7339 AH Ugchelen.